Свържи се с нас

Новини

Проверката на сечта във вододайните зони на Габрово и Севлиево приключи

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Приключи пълната комплексна проверка на сечищата във вододайните зони на Габрово и Севлиево, информираха от Северноцентрално Държавно Предприятие – Габрово.

В изпълнение на заповед на директора на СЦДП – Габрово инж. Цветелин Миланов, комисия от служители на Централното управление извърши пълна комплексна проверка на дисциплината на ползване на всички сечища във вододайните зони – държавна горска територия (ДГТ) на гр. Габрово и гр. Севлиево през 2017 г.

Разпоредената проверка обхвана 2 териториални поделения на държавното предприятие – ДГС Габрово и ДЛС Росица. На територията на ДГС Севлиево не са издавани позволителни за сеч във вододайни зони през настоящата година.

Най – честите пропуски и нарушения установени при проверките на ДГС Габрово и ДЛС Росица са:
наличие на увреден подраст при сечта и извоза; наличие на фигури с дърва за огрев, облегнати на живи стоящи немаркирани дървета; наличие на части от стъбла, закачени на немаркирани дървета; наличие на отсечена дървесина разхвърляна в сечище, неподредена на фигури; наличие на коловози по части от извозните пътища; почистването на някои от сечищата не се извършва едновременно със сечта; почистването на някои от сечищата е по начин, неотговарящ на посочения в позволителното за сеч и технологичния план за добив на дървесина.

Поради стръмните терени масово се прилага следната практика: първоначално да се извозва строителната дървесина, а дървата и технологичната дървесина се извозват по – късно.

Почистването на сечищата се извършва при извоза на дървата, към края на срока за сеч и извоз, а сечищата почти през целия период за сеч остават частично почистени или непочистени. Тази практика не представлява нарушение на нормативната уредба.

Общото състояние на сечищата по време на сечта обаче не създава впечатление за отговорно стопанисване и придобива изискващият се от нормативната уредба вид непосредствено преди освидетелстване на сечищата.

В тази връзка е изискано от ръководствата на ДГС Габрово и ДЛС Росица да предприемат действия за промяна начина на работа на фирмите-изпълнители и сечищата да се почистват едновременно със сечта.

В 93 от проверените 106 подотдела сечищата са действащи (срока им за сеч и извоз не е изктекъл) и непочистването им към момента на проверката, както и наличието на коловози по части от извозните пътища, ще се превърнат в нарушения, ако са налице при освидетелстването на сечищата.

Другият често срещан пропуск – обелване на кората на дървета не е масов на фона на броя на маркираните дървета (обикновено от няколко стотин до няколко хиляди) и на общия брой дървета в насаждението. Въпреки това задължително се предприемат мерки за опазване на дърветата покрай извозните пътища.

Протоколите от проверките, съдържащи конкретни констатации и предписания по подотдели, са изпратени до директорите на ДГС Габрово и ДЛС Росица с указания за предприемане на незабавни действия за отстраняване на пропуските и нарушенията.

При установена виновност, ще бъдат предприети действия по санкциониране на нарушителите съгласно действащата нормативна уредба, като ще се приложат предвидените в договорите с изпълнителите на сечта санкции и неустойки.

Предприятието е изискало двете стопанства да проведат срещи с изпълнителите на сечта, като ги запознаят с основните проблеми, констатирани при проверките, с цел недопускането им в бъдеще.

Сечите, за които са издадени позволителни за сеч в държавните горски територии на ДГС Габрово и ДЛС Росица през 2017 г. са законосъобразни, предвидени в задължителните за изпълнение горскостопански планове или в одобрени по надлежния ред план-извлечения и се провеждат при спазване на нормативната уредба.

Добивът и продажбата на дървесината са организирани съгласно изискванията на Наредба за възлагане на дейностите в горските територии и продажбата на дървесина, като изпълнителите на добива и купувачите на дървесината се определят на открити конкурси и търгове, включително и електронни.

Площта на вододайните зони на територията на ДГС Габрово е 11 458 ха – 59% от площта на държавните горски територии в стопанството. Запасът им на дървесина е 2 840 880 куб.м., а годишният прираст – 35 230 куб.м. Горскостопанският план (ГСП) е съобразен с изискването на чл. 77, ал. 12 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии – ползването на дървесина от всички планирани сечи да не превишава прираста. Предвиденото годишно ползване на дървесина във вододайните зони по ГСП е 16 525 куб.м. и представлява 47% от годишния прираст или 0,6% от запаса на горите във вододайните зони, в това число:
– възобновителни сечи – 8 907 куб.м.;
– отгледни сечи – 6 416 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 1 202 куб.м.

За периода 1 януари – 12.07.2017 г. за сечи във вододайните зони в района на ДГС Габрово са издадени позволителни за сеч за 66 подотдела, за ползване на 12 725 куб.м. дървесина, от които:
– възобновителни сечи – 4 799 куб.м.;
– отгледни сечи – 1 962 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 3 407 куб.м.;
– технически сечи – 2 557 куб.м.

Възобновителни сечи – издадените позволителни за сеч са за отсичане на 20 ÷ 25% от дървесината в предвидените насаждения.

Отгледни сечи – провеждането им е ограничено, предвид задължителното провеждане на санитарни и принудителни сечи. Провеждат се за осигуряване растежен простор на оставащите дървета като се отсича 15 ÷ 30% от дървесината в насажденията.

Санитарни и принудителни сечи – при предвидените по ГСП 1 202 куб.м. годишно, са издадени позволителни за сеч за 4 193 куб.м. Провеждат се в насаждения с установени от Лесозащитна станция (ЛЗС), гр. София и Регионална дирекция по горите, гр. В. Търново и РИОСВ гр. Велико Търново повреди по дърветата от болести, вредители и климатични фактори. Отсичат се увредените дървета – 10 ÷ 100 % от смърча и/или бора.

Технически сечи – провеждат се във връзка с изпълнението на инфраструктурен обект: Национален обект Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“, както и за почистване на ел.просека.

На територията на ДГС Габрово се водят сечи на 2,1% (242,7 ха) от площта на вододайните зони, като предвидената за добив дървесина е в размер на 77% (12 725 куб.м) от горскостопанския план или 36% от годишния прираст.

Поради установени повреди по изкуствено създадените иглолистни гори, 27% от дървесината се добива от санитарни и принудителни сечи, за да се предотврати разпространението на болести и вредители и да се оползотвори дървесината преди загниване и разлагане.

Възобновителните сечи се провеждат на 54% от предвижданията на ГСП, а отгледни сечи за „прореждане“ на млади гори – само след като е осигурено задължителното провеждане на санитарните и принудителните сечи.

Площта на вододайните зони на територията на ДЛС Росица е 5 585 ха – 56% от площта на държавните горски територии в стопанството. Запасът им на дървесина е 1 718 080 куб.м., а годишният прираст – 24 700 куб.м.

В горскостопанския план (ГСП) е приложена отделна глава „Вододайни зони“, съобразена с изискването на чл. 77, ал. 12 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии – ползването на дървесина от всички планирани сечи не превишава прираста. Предвиденото годишно ползване на дървесина по ГСП е 19 336 куб.м. и представлява 78% от годишния прираст или 1,1% от запаса на горите във вододайните зони, в това число:
– възобновителни сечи – 11 110 куб.м.;
– отгледни сечи – 7 390 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 830 куб.м.

За периода 01.01. – 12.07.2017 г. за сечи във вододайните зони в района на ДЛС Росица са издадени позволителни за сеч за 40 подотдела, за ползване на 14 160 куб.м. дървесина, от които:
– възобновителни сечи – 2 991 куб.м.;
– отгледни сечи – 3 676 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 7 267 куб.м.;
– технически сечи – 226 куб.м.

Възобновителни сечи – в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за санитарно-охранителните зони, ограничение за провеждане на възобновителните сечи е заложено в ГСП, като са планирани само част от насажденията, отговарящи на условията за водене на възобновителни сечи. В изпълнение на писмо № 07-9/25.01.2017 г. на Министерство на земеделието и храните, СЦДП ДП Габрово разпореди на ДЛС Росица ползването от възобновителни сечи във вододайните зони да не превишава 80% от предвижданията на ГСП. Издадените позволителни за сеч са за отсичане на 20% от дървесината в насажденията с възобновителни сечи.

Отгледни сечи – провеждането им е ограничено, предвид задължителното провеждане на санитарни и принудителни сечи. Отсича се 15 ÷ 20% от дървесината в насажденията.

Санитарни и принудителни сечи – при предвидените по ГСП 830 куб.м. годишно, са издадени позволителни за сеч за 7 267 куб.м. Провеждат се в насаждения с установени от Лесозащитна станция (ЛЗС), гр. София и Регионална дирекция по горите, гр. В. Търново и РИОСВ гр. Велико Търново повреди по дърветата от болести, вредители и климатични фактори. Отсичат се увредените дървета – 10 ÷ 100 % от смърча и/или бора и 10 ÷ 20% от бука.

Технически сечи – провеждат се в незначителен обем поради възникнала необходимост от просветляване на горски пътища и прокарване на просеки на въжени линии.

На територията на ДЛС Росица се водят сечи на 2,6% от площта на вододайните зони, като предвидената за добив дървесина е в размер на 73% от горскостопанския план. Поради установени повреди по изкуствено създадените иглолистни гори, 51% от дървесината се добива от санитарни и принудителни сечи за да се предотврати разпространението на болести и вредители.

Възобновителните сечи са ограничени до 27% от предвижданията на ГСП, а отгледни сечи за „прореждане“ на млади гори се провеждат само след като е осигурено задължителното провеждане на санитарните и принудителните сечи.

За ограничаване последиците от стопанската дейност ДЛС Росица е предприела редица мерки:
• „реабилитира“ извоза с въжени линии, като през 2016 г. 53% от дървесината във вододайните зони се е извозвала въздушно, без увреждане на почвите;
• увеличи извоза на дървесината с животинска тяга като най – екологосъобразен след извоза е въжени линии – 24% през 2016 г. и 55% за проверените насаждения;
• подмяна на верижните трактори с колесни за намаляване въздействието върху почвата – извозът с верижни трактори през 2016 г. е сведен до 4%;
• утвърди се традиция за създаване на малки противоерозионни съоръжения за ограничаване и недопускане на ерозия по извозните пътища и временните складове;
• дейността на ДЛС Росица се планира така, че в едно от основните водохващания да не се провеждат сечи в съответната година;
• стопанството е едно от първите в страната поддържащо международен сертификат за отговорно и природосъобразно стопанисване на горите ( от 2009 г.), като дейностите в горите ежегодно се проверяват от независими одиторски екипи.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

Детски футболен турнир в памет на Иван Вуцов

Футболен турнир за деца родени след 1 януари 2011 година, в памет на футболната легенда Иван Вуцов, организиран от синовете му Руслан и Велислав Вуцови, с подкрепата на Община Габрово, започна днес в спортна зала „Орловец“.

В надпреварата участват отбори от водещи школи в страната. Първото издание на турнир „Иван Вуцов“ уважиха ПФК Левски (София), ПФК Ботев (Пловдив), ПФК Черно море (Варна), ПФК Берое (Стара Загора), ПФК Дунав (Русе), ПФК Ботев (Враца), ПФК Етър (Велико Търново) и ФК Академия (Враца). Град Габрово е представен от два отбора малчугани от ДЮФК Янтра 2013.

Десетте тима са разделени в две предварителни групи, в които ще играят по системата „всеки срещу всеки“. В Група „А“ са ДЮФК Янтра 2013-1, ПФК Ботев (Пловдив), ПФК Дунав, ПФК Ботев (Враца) и ПФК Черно море, а в Група „Б“ спорят ДЮФК Янтра 2013-2, ПФК Левски, ПФК Берое, ПФК Етър и ФК Академия.

Първенците от двете групи ще се срещнат на финала, тимовете заели втори ще спорят за третата позиция в крайното класиране, третите – за 5-6 място, четвъртите за 7-8-мо, а петите за 9-10-то. Срещите са с времетраене от по 30 минути – три полувремена по 10 минути с по 1 минута почивка между тях.

Отборите са съставени от по 5 състезатели (4+1), а броят на смените е неограничен при спряна игра. Според регламента, ако във финалната фаза се получи равен резултат в редовното време, продължения не се играят, а ще се пристъпи директно към изпълнение на допълнителни удари за определяне на победителя.

Днес, 13 декември, ще се изиграят 10 мача, още 10 срещи предвижда програмата за съботния ден. В неделя от 9.00 ще започнат финалните срещи за подреждане на отборите в крайното класиране. Очаква се закриването и награждаването на отборите да бъде около 13 часа.

снимка: Община Габрово

ПРОГРАМА

13.12.2019 (Петък)
10.30 часа ДЮФК Янтра 2013-2 – ПФК Етър
12.30 часа ПФК Етър – ПФК Берое 1
3.15 часа ПФК Дунав – ПФК Ботев (Враца)
14.00 ФК Академия – ДЮФК Янтра 2013-2
14.45 ПФК Ботев (Пловдив) – ДЮФК Янтра 2013-1
15.30 ПФК Ботев (Враца) – ПФК Черно море
16.15 ФК Академия – ПФК Левски
17.00 ПФК Дунав – ДЮФК Янтра 2013-1
17.45 ПФК Ботев (Пловдив) – ПФК Черно море
18.30 ПФК Левски – ПФК Берое

14.12.2019 (Събота)
09.00 ФК Академия – ПФК Етър
09.45 ПФК Ботев (Враца) – ПФК Ботев (Пловдив)
10.30 ПФК Черно море – ПФК Дунав
11.15 ПФК Левски – ПФК Етър
12.00 ПФК Берое – ДЮФК Янтра 2013-2
14.30 ДЮФК Янтра 2013-1 – ПФК Черно море
15.15 ПФК Дунав – ПФК Ботев (Пловдив)
16.00 ДЮФК Янтра 2013-2 – ПФК Левски
16.45 ПФК Ботев (Враца) – ДЮФК Янтра 2013-1
17.30 ПФК Берое – ФК Академия

15.12.2019 (Неделя)
09.00 часа 9 – 10 място
09.50 часа 7 – 8 място
10.40 часа 5 – 6 място
11.30 часа 3 – 4 място
12.15 часа 1 – 2 място

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Връчиха бизнес наградите „Дързостта да бъдеш първи“

Единадесет фирми, в шест категории, бяха отличени по време на Бизнес награди „Дързостта да бъдеш първи“, информираха от Областна администрация – Габрово. Те бяха връчени за първи път от областния управител Невена Петкова на официална церемония, която се проведе в Библиотеката на Техническия университет.

снимка: Областна администрация – Габрово

Събитието е израз на признание към всички онези, които през годините „градят основи, проправят пътища и ни обединяват“, към всички дръзнали да бъдат първи и да превърнат Габрово в Българския Манчестър, онези допринесли за утвърждаване на региона ни като индустриално, интелектуално и културно средище, към всички, чийто труд, усилия, стремежи и мечти им отрежда място сред успелите – хората от бизнеса в габровска област.

снимка: Областна администрация – Габрово

„Днес няма да бъдат давани оценки, защото вашите постижения, са оценявани многократно и на различни нива. Приемете тази вечер като послание, а отличията – като признание. А то е за всеки един от вас, без значение броя на служители ви и колко голям е бизнесът ви, защото всички вие се грижите за просперитета на жителите от нашия регион.“ – подчерта в изказването си областният управител Невена Петкова.

снимка: Областна администрация – Габрово

Бизнес наградите „Дързостта да бъдеш първи“ бяха уважени и от Вицепремиера Томислав Дончев, който поздрави гостите и подчерта, че трябва повече да се говори за предприемачите, защото това е призвание, което заслужава много високо обществено уважение.

снимка: Областна администрация – Габрово

„Няма училище за предприемачи, както и за таланти, но ние трябва да направим необходимото нашето общество да произвежда повече предприемчиви хора, които имат умения, дързост и смелост да рискуват и да дават възможност на другите, да се състезават с другите, защото бизнесът е вечно състезание“.

снимка: Областна администрация – Габрово

На първата церемония по връчване на награди за бизнеса на регионално ниво бяха номинирани в шест категории 23 фирми от различни сектори. Кои да бъдат те беше определено на базата на официална информация от Националния статистически институт, Българската Агенция за инвестиции, Областен информационен център, Държавен фонд „Земеделие“, Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево и Община Трявна.

снимка: Областна администрация – Габрово

В категория „НАЙ – ГОЛЯМА ИНВЕСТИЦИЯ“ бяха отличени фирмите с най-големи инвестиции в региона – вложени собствени средства и привлечени чуждестранни капитали – Хамбергер България ЕООД; Паралел ЕАД; „Цератицит България“ АД и ЛС Тюбс. Наградата беше присъдени на Хамбергер България ЕООД, а за „Инвеститор клас А“ – на ЛС Тюбс АД.

снимка: Областна администрация – Габрово

В категория „НАЙ – МНОГО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ“ бяха връчени три награди за малко, средно и голямо предприятие на Печатница М-Прес ООД – Севлиево; Пластформ ООД – Габрово и ВСК Кентавър ИЗ Динамика ЕООД – Дряново. В контектста на Индустрия 4.0 в категория „НАЙ – ИНОВАТИВНА КОМПАНИЯ“ бяха отличени фирмите с принос към разработване и и внедряване на иновативни продукти – Арсийт ООД; МАК АД, Мехатроника и Нарине България АД. Наградата беше присъдена на Мехатроника АД, а за най – бързо развиваща се иновативна фирма на – Арсийт ООД. ЕЛВИ ООД; Ядки Детелина ЕООД и Хумус от Вернада ЕООД бяха сред номинираните фирми, чийто бранд популяризира област Габрово и допринася да се гордеем с качеството на своето производство.

снимка: Областна администрация – Габрово

В категорията „НАЙ-РАЗПОЗНАВАЕМА МАРКА“ наградата получи ЕЛВИ ООД. В категория „НАЙ-ДОБЪР РАБОТОДАТЕЛ“ бяха номинирани фирми на база основен критерии „Разходи за персонал“, както и фирми, които демонстрират устойчивост при задържането на персонал или до голяма степен формират трудовата заетост в дадена община от региона. Сред номинираните Идеал Стандарт – Видима АД; Дзалли ООД; ЕМКО ООД – Трявна; Импулс АД наградата получи Идеал Стандарт – Видима АД.

снимка: Областна администрация – Габрово

В последната шеста категория бяха отличени фирми, които проявяват социална отговорност към своите служители, подкрепят ги и ги мотивират с различни стимули и придобивки, осигуряват добри условия на труд, както и фирми със значим принос към общността.

снимка: Областна администрация – Габрово

В категория „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАН БИЗНЕС“ бяха номинирани фирмите Бошнаков ЕООД – Трявна; Никипласт – М ООД – Севлиево; Сигнал ЕООД – Габрово; Тисина ООД– Дряново; УКО България. И в тази категория бяха присъдени две награди на Никипласт – М ООД и Сигнал ЕООД.

снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово
снимка: Областна администрация – Габрово

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Отличие за окръжния прокурор на Габрово Надежда Желева

Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров отличи със знак „За Заслуга“ и грамота Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово Надежда Желева.

снимка: Пресцентър Апелативна прокуратура – Велико Търново, Архив

Окръжният прокурор на Габрово получи наградата заради отлично изпълнение на служебните си задължения, заедно с колегите си от прокуратурите на Великотърновския апелативен район от Ловеч, Плевен, Велико Търнов, Русе и районната прокуратура в Свищов.

Наградата за прокурор Желева е втора през годините. През 2016 г., със заповед на Главния прокурор на Административният ръководител, Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово г-жа Надежда Желева бе наградена с грамота и отличие „Служебна благодарност за висок професионализъм в пряката прокурорска работа и образцово изпълнение на служебните задължения при осъществяване на ръководството на окръжна прокуратура“.

снимка: Апелативна прокуратура – Велико Търново

Надежда Желева е прокурор с над 24-годишен стаж. В прокуратура започва работа през 1995 година. Била е стажант, младши прокурор, прокурор и заместник-районен прокурор в Районна прокуратура Габрово. От 2003 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, като от 2011 г. е заместник – окръжен прокурор, а от март 2015 г., с решение на ВСС, е избрана за административен ръководител и окръжен прокурор. Има ранг „прокурор във ВКП и ВАП.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица