Свържи се с нас

Новини

Проверката на сечта във вододайните зони на Габрово и Севлиево приключи

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Приключи пълната комплексна проверка на сечищата във вододайните зони на Габрово и Севлиево, информираха от Северноцентрално Държавно Предприятие – Габрово.

В изпълнение на заповед на директора на СЦДП – Габрово инж. Цветелин Миланов, комисия от служители на Централното управление извърши пълна комплексна проверка на дисциплината на ползване на всички сечища във вододайните зони – държавна горска територия (ДГТ) на гр. Габрово и гр. Севлиево през 2017 г.

Разпоредената проверка обхвана 2 териториални поделения на държавното предприятие – ДГС Габрово и ДЛС Росица. На територията на ДГС Севлиево не са издавани позволителни за сеч във вододайни зони през настоящата година.

Най – честите пропуски и нарушения установени при проверките на ДГС Габрово и ДЛС Росица са:
наличие на увреден подраст при сечта и извоза; наличие на фигури с дърва за огрев, облегнати на живи стоящи немаркирани дървета; наличие на части от стъбла, закачени на немаркирани дървета; наличие на отсечена дървесина разхвърляна в сечище, неподредена на фигури; наличие на коловози по части от извозните пътища; почистването на някои от сечищата не се извършва едновременно със сечта; почистването на някои от сечищата е по начин, неотговарящ на посочения в позволителното за сеч и технологичния план за добив на дървесина.

Поради стръмните терени масово се прилага следната практика: първоначално да се извозва строителната дървесина, а дървата и технологичната дървесина се извозват по – късно.

Почистването на сечищата се извършва при извоза на дървата, към края на срока за сеч и извоз, а сечищата почти през целия период за сеч остават частично почистени или непочистени. Тази практика не представлява нарушение на нормативната уредба.

Общото състояние на сечищата по време на сечта обаче не създава впечатление за отговорно стопанисване и придобива изискващият се от нормативната уредба вид непосредствено преди освидетелстване на сечищата.

В тази връзка е изискано от ръководствата на ДГС Габрово и ДЛС Росица да предприемат действия за промяна начина на работа на фирмите-изпълнители и сечищата да се почистват едновременно със сечта.

В 93 от проверените 106 подотдела сечищата са действащи (срока им за сеч и извоз не е изктекъл) и непочистването им към момента на проверката, както и наличието на коловози по части от извозните пътища, ще се превърнат в нарушения, ако са налице при освидетелстването на сечищата.

Другият често срещан пропуск – обелване на кората на дървета не е масов на фона на броя на маркираните дървета (обикновено от няколко стотин до няколко хиляди) и на общия брой дървета в насаждението. Въпреки това задължително се предприемат мерки за опазване на дърветата покрай извозните пътища.

Протоколите от проверките, съдържащи конкретни констатации и предписания по подотдели, са изпратени до директорите на ДГС Габрово и ДЛС Росица с указания за предприемане на незабавни действия за отстраняване на пропуските и нарушенията.

При установена виновност, ще бъдат предприети действия по санкциониране на нарушителите съгласно действащата нормативна уредба, като ще се приложат предвидените в договорите с изпълнителите на сечта санкции и неустойки.

Предприятието е изискало двете стопанства да проведат срещи с изпълнителите на сечта, като ги запознаят с основните проблеми, констатирани при проверките, с цел недопускането им в бъдеще.

Сечите, за които са издадени позволителни за сеч в държавните горски територии на ДГС Габрово и ДЛС Росица през 2017 г. са законосъобразни, предвидени в задължителните за изпълнение горскостопански планове или в одобрени по надлежния ред план-извлечения и се провеждат при спазване на нормативната уредба.

Добивът и продажбата на дървесината са организирани съгласно изискванията на Наредба за възлагане на дейностите в горските територии и продажбата на дървесина, като изпълнителите на добива и купувачите на дървесината се определят на открити конкурси и търгове, включително и електронни.

Площта на вододайните зони на територията на ДГС Габрово е 11 458 ха – 59% от площта на държавните горски територии в стопанството. Запасът им на дървесина е 2 840 880 куб.м., а годишният прираст – 35 230 куб.м. Горскостопанският план (ГСП) е съобразен с изискването на чл. 77, ал. 12 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии – ползването на дървесина от всички планирани сечи да не превишава прираста. Предвиденото годишно ползване на дървесина във вододайните зони по ГСП е 16 525 куб.м. и представлява 47% от годишния прираст или 0,6% от запаса на горите във вододайните зони, в това число:
– възобновителни сечи – 8 907 куб.м.;
– отгледни сечи – 6 416 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 1 202 куб.м.

За периода 1 януари – 12.07.2017 г. за сечи във вододайните зони в района на ДГС Габрово са издадени позволителни за сеч за 66 подотдела, за ползване на 12 725 куб.м. дървесина, от които:
– възобновителни сечи – 4 799 куб.м.;
– отгледни сечи – 1 962 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 3 407 куб.м.;
– технически сечи – 2 557 куб.м.

Възобновителни сечи – издадените позволителни за сеч са за отсичане на 20 ÷ 25% от дървесината в предвидените насаждения.

Отгледни сечи – провеждането им е ограничено, предвид задължителното провеждане на санитарни и принудителни сечи. Провеждат се за осигуряване растежен простор на оставащите дървета като се отсича 15 ÷ 30% от дървесината в насажденията.

Санитарни и принудителни сечи – при предвидените по ГСП 1 202 куб.м. годишно, са издадени позволителни за сеч за 4 193 куб.м. Провеждат се в насаждения с установени от Лесозащитна станция (ЛЗС), гр. София и Регионална дирекция по горите, гр. В. Търново и РИОСВ гр. Велико Търново повреди по дърветата от болести, вредители и климатични фактори. Отсичат се увредените дървета – 10 ÷ 100 % от смърча и/или бора.

Технически сечи – провеждат се във връзка с изпълнението на инфраструктурен обект: Национален обект Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“, както и за почистване на ел.просека.

На територията на ДГС Габрово се водят сечи на 2,1% (242,7 ха) от площта на вододайните зони, като предвидената за добив дървесина е в размер на 77% (12 725 куб.м) от горскостопанския план или 36% от годишния прираст.

Поради установени повреди по изкуствено създадените иглолистни гори, 27% от дървесината се добива от санитарни и принудителни сечи, за да се предотврати разпространението на болести и вредители и да се оползотвори дървесината преди загниване и разлагане.

Възобновителните сечи се провеждат на 54% от предвижданията на ГСП, а отгледни сечи за „прореждане“ на млади гори – само след като е осигурено задължителното провеждане на санитарните и принудителните сечи.

Площта на вододайните зони на територията на ДЛС Росица е 5 585 ха – 56% от площта на държавните горски територии в стопанството. Запасът им на дървесина е 1 718 080 куб.м., а годишният прираст – 24 700 куб.м.

В горскостопанския план (ГСП) е приложена отделна глава „Вододайни зони“, съобразена с изискването на чл. 77, ал. 12 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии – ползването на дървесина от всички планирани сечи не превишава прираста. Предвиденото годишно ползване на дървесина по ГСП е 19 336 куб.м. и представлява 78% от годишния прираст или 1,1% от запаса на горите във вододайните зони, в това число:
– възобновителни сечи – 11 110 куб.м.;
– отгледни сечи – 7 390 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 830 куб.м.

За периода 01.01. – 12.07.2017 г. за сечи във вододайните зони в района на ДЛС Росица са издадени позволителни за сеч за 40 подотдела, за ползване на 14 160 куб.м. дървесина, от които:
– възобновителни сечи – 2 991 куб.м.;
– отгледни сечи – 3 676 куб.м.;
– санитарни и принудителни сечи – 7 267 куб.м.;
– технически сечи – 226 куб.м.

Възобновителни сечи – в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за санитарно-охранителните зони, ограничение за провеждане на възобновителните сечи е заложено в ГСП, като са планирани само част от насажденията, отговарящи на условията за водене на възобновителни сечи. В изпълнение на писмо № 07-9/25.01.2017 г. на Министерство на земеделието и храните, СЦДП ДП Габрово разпореди на ДЛС Росица ползването от възобновителни сечи във вододайните зони да не превишава 80% от предвижданията на ГСП. Издадените позволителни за сеч са за отсичане на 20% от дървесината в насажденията с възобновителни сечи.

Отгледни сечи – провеждането им е ограничено, предвид задължителното провеждане на санитарни и принудителни сечи. Отсича се 15 ÷ 20% от дървесината в насажденията.

Санитарни и принудителни сечи – при предвидените по ГСП 830 куб.м. годишно, са издадени позволителни за сеч за 7 267 куб.м. Провеждат се в насаждения с установени от Лесозащитна станция (ЛЗС), гр. София и Регионална дирекция по горите, гр. В. Търново и РИОСВ гр. Велико Търново повреди по дърветата от болести, вредители и климатични фактори. Отсичат се увредените дървета – 10 ÷ 100 % от смърча и/или бора и 10 ÷ 20% от бука.

Технически сечи – провеждат се в незначителен обем поради възникнала необходимост от просветляване на горски пътища и прокарване на просеки на въжени линии.

На територията на ДЛС Росица се водят сечи на 2,6% от площта на вододайните зони, като предвидената за добив дървесина е в размер на 73% от горскостопанския план. Поради установени повреди по изкуствено създадените иглолистни гори, 51% от дървесината се добива от санитарни и принудителни сечи за да се предотврати разпространението на болести и вредители.

Възобновителните сечи са ограничени до 27% от предвижданията на ГСП, а отгледни сечи за „прореждане“ на млади гори се провеждат само след като е осигурено задължителното провеждане на санитарните и принудителните сечи.

За ограничаване последиците от стопанската дейност ДЛС Росица е предприела редица мерки:
• „реабилитира“ извоза с въжени линии, като през 2016 г. 53% от дървесината във вододайните зони се е извозвала въздушно, без увреждане на почвите;
• увеличи извоза на дървесината с животинска тяга като най – екологосъобразен след извоза е въжени линии – 24% през 2016 г. и 55% за проверените насаждения;
• подмяна на верижните трактори с колесни за намаляване въздействието върху почвата – извозът с верижни трактори през 2016 г. е сведен до 4%;
• утвърди се традиция за създаване на малки противоерозионни съоръжения за ограничаване и недопускане на ерозия по извозните пътища и временните складове;
• дейността на ДЛС Росица се планира така, че в едно от основните водохващания да не се провеждат сечи в съответната година;
• стопанството е едно от първите в страната поддържащо международен сертификат за отговорно и природосъобразно стопанисване на горите ( от 2009 г.), като дейностите в горите ежегодно се проверяват от независими одиторски екипи.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Любопитно

Фолксваген Фолклорен събор „Узана“ край Габрово

От 30 август до 1 септември, край Габрово ще се проведе Осмият национален Фолксваген Фолклорен събор „Узана“. Събитието от празничния календар на България, превърнало се в любимо за почитателите на популярната марка у нас и техните приятели, се организира от Клуб на привържениците на Фолксваген в България (vwclub.bg).

За първи път Съборът се провежда през 2012 година и оттогава досега, времето и мястото остават непроменени. Винаги се провежда през последния уикенд на най-горещия месец август, в местността „Узана“ край Габрово.

снимка: vwclub.bg

Ако все още не сте били там, направете го, едва ли има по-добър начин да изпратите лятото. Нищо случайно няма в избора на място. Популярната туристическа местност над Габрово е географският център на България. Официално е призната за такава през 1991 година и свидетелство за това е поставеният знак под формата на пирамида с цветовете на националния ни трибагреник.

Именно тук, в сърцето на България, Фолксваген феновете традиционно се срещат всяка година. Цялата местност „Узана“ е уникална със своята природа, релеф, растителност и кристално чист планински въздух. Това е най-обширната старопланинска поляна, заобиколена отвсякъде с вековни букови гори. Тук се намират над 70 % от лековитите билки, познати у нас.

снимка: vwclub.bg

Всяка следваща година Съборът привлича все повече и повече посетители. Хора от всички краища на страната идват край Габрово, за да споделят опита си с автомобилите от прочутата марка и да се насладят на българския фолклор и традиции.

Любителите на Фолксваген имат възможност да къмпингуват на открито. За тези, които предпочитат настаняване в хотели или хижи, в близост се намират достатъчно подходящи места.

снимка: vwclub.bg

Организаторите имат грижата да осигурят необходимата информация и всеки сам решава как най-приятно и комфортно да организира престоя си. За забавлението няма забрани и ограничения. Важното е всеки да има свободата да прави това, което го радва, без да пречи на останалите.

За да бъде преживяването истинско и гарантирано, домакините са предвидили качествено озвучаване. За да няма вреден шум и смесване на различна музика, лични тонколони и друга техника не се допускат.

И като истински ценители на природата всички знаят как да се грижат за нея – след всяко събиране старателно почистват мястото и премахват всякакви следи от замърсяване. Всяка следваща година съборът привлича все повече и повече посетители. Хора от всички краища на страната идват край Габрово, за да споделят опита си с автомобилите от прочутата марка и да се насладят на българския фолклор и традиции.

снимка: vwclub.bg

Любителите на Фолксваген имат възможност да къмпингуват на открито. За тези, които предпочитат настаняване в хотели или хижи, в близост се намират достатъчно подходящи места. Организаторите имат грижата да осигурят необходимата информация и всеки сам решава как най-приятно и комфортно да организира престоя си.

За забавлението няма забрани и ограничения. Важното е всеки да има свободата да прави това, което го радва, без да пречи на останалите. За да бъде преживяването истинско и гарантирано, домакините са предвидили качествено озвучаване. За да няма вреден шум и смесване на различна музика, лични тонколони и друга техника не се допускат.

И като истински ценители на природата всички знаят как да се грижат за нея – след всяко събиране старателно почистват мястото и премахват всякакви следи от замърсяване.

снимка: vwclub.bg

През всяка следваща година и фолклорната програма става по-богата. Все повече изпълнители радват събралите се на „Узана“. Голямото извито хоро, което вдига на крак всички, вече е традиционно.

В неустоимите народни ритми увличат умелите танцьори от танцовите ансамбли „Сивек“, „Искра“, „Шевица“, „Дилмани“. Неповторимата атмосфера оформят и майсторските изпълнения на гайдарите от формация „Родопико“.

снимка: vwclub.bg

Различни игри и турнири допълват атрактивната програма. Щом падне нощта, под звездното небе започва тайнството на нестинарството. Магията на този древен ритуал представя нестинарят Николай Топчийски. Танцът върху парещата жарава е и вид молитва за здраве, плодородие и сполука. Счита се, че огънят има пречистваща сила и унищожава всичко лошо. Самият обичай е мистичен и вълнуващ и е неописуемо удоволствие да бъде съпреживян на около 1300 м надморска височина.

Националният Фолксваген фолклорен събор „Узана“ е истински празник насред Стара планина, в пределите на една от най-добре съхранените природни местности у нас. Той е повод за среща на привържениците на Фолксваген от цялата страна и винаги завършва по един и същи начин – с незабравими моменти и вълнуващи изживявания, с истинска наслада от българския фолклор, с усещането за единение с величествената природа и с многото нови приятелства. И в очакване на поредните зареждащи дни в края на август, следващата година.

Повече можете да научите и следите на специално създадената за събитието фейсбук група за събора.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Пиян шофьор пак подкара кола без книжка на Голяма Богородица

Бързо производство е образувано срещу 39-годишен мъж от севлиевското село Батошево, шофирал отново без книжка и в нетрезво състояние, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово.

Нарушението е било установено на големия християнски празник Успение Богородично, около 15.00 часа в село Горна Росица. Тогава екип на полицията спрял за проверка лек автомобил, управляван от 39-годишния водач.

Извършен му бил тест за употреба на алкохол с техническо средство, което отчело известно количество в издишания въздух.

От извършените справки в информационните масиви на МВР било установено, че водачът вече бил осъждан за управление на моторно превозно средство, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила.

Съставен му е бил акт за установяване на административно нарушение и срещу него е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Пребиха и ограбиха 25-годишен в Севлиево

Полицията в Севлиево работи по разкриване извършителя на грабеж, информираха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово.

Тежкото криминално деяние е било извършено снощи, малко след 21.30 часа, в градинка с детска площадка. Жертва на престъплението е 25-годишен мъж от град Златарица, област Велико Търново.

Потърпевшият млад мъж подал минути след нападението си сигнал в полицията. По данни на пострадалия, около 21:35 часа, в градинка с детска площадка, неизвестен за него му нанесъл удари в областта на тялото и на главата, след което отнел личният му мобилен телефон.

На местопроизшествието е бил извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава под надзора на прокуратурата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица