Новини|24.11.2016 8:13

В Габрово продължава предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“

nezavisim_jivot_predstaviane_11Изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ беше представено на начална пресконференция, състояла се на 23 ноември в конферентния салон на спортна зала „Орловец“ в Габрово.

На събитието присъстваха представители на дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, ръководители на социални услуги, представители на неправителствени организации, лични асистенти и студенти от специалност „Социални дейности“ на Технически университет – Габрово.

Какво е направено досега, какви са основните дейности и целите на проекта – за това говори ръководителят на проекта Даниела Василева. Основната цел е да се създадат условия за независим живот и социално включване на лица с увреждания и възрастни хора, а основната дейност е да продължи предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент”.

Сред целите на проекта са предоставянето на грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания, възрастни хора в неравностойно социално положение или в невъзможност за самообслужване, както и да се осигури заетост на лицата, ангажирани с грижа за хора от уязвимите групи.

nezavisim_jivot_predstaviane_14До момента е изграден, обзаведен и оборудван изнесен офис за предоставяне на услуги в домашна среда, който се намира в спортна зала „Орловец“. В него работят социален работник и сътрудник социални дейности, които съдействат и предоставят информация както на потребителите на услугите, така и на личните и социални асистенти.

Избрани са външни изпълнители за мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите, за провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение, и супервизии на личните и социалните асистенти, за разработване на методология за предоставяне на социалните услуги и за извършване на оценки на кандидатите за потребители на услугите.

При избора на социални асистенти са одобрени 18 лица, а с 10 от тях са сключени трудови договори. 101 лица са кандидатствали за услугата „социален асистент“, като 75 от тях са ползватели. При избора на лични асистенти са одобрени 121 кандидати, а с 56 лица от тях са сключени трудови договори. 196 са кандидатите за ползватели на услугата „личен асистент“, от тях към момента 59 ползват услугата.

nezavisim_jivot_predstaviane_9За големия брой кандидати за потребители по двете услуги и трудностите при подбора им говори заместник-кметът на община Габрово Нела Рачевиц. Според нея, това е единият от мотивите за избор на външни оценители, за да се избегне субективния момент в преценката и да се осигури максимална обективност при разглеждането на кандидатите за потребители.

Целевата група на ползвателите на услугите обхваща лица, които живеят не само в Габрово, но и в част от селата на територията на община Габрово. Ползването на социалните услуги „личен асистент“ и „социален асистент“  е безплатно за потребителите. Продължителността на проекта е 20 месеца – от февруари 2016 г. до септември 2017 г., а времето за предоставяне на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“ – 18 месеца.

nezavisim_jivot_predstaviane_10След приключване на пресконференцията, гостите на събитието имаха възможност да посетят изнесения офис в спортна зала „Орловец“.

Проектът „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“, договор № BG05M9OP001-2.002-0169-C001, се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз.

Напиши коментар