Новини, Общество|08.11.2016 14:43

Начална пресконференция на проект „Равен шанс за всички”

raven-shans-za-vsichkiОбщина Севлиево организира начална пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0063 „Равен шанс за всички”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”на 11.11.2016 година от 11.00 часа в Общностен център с адрес: град Севлиево, ул. „Гочо Москов“ №5:

От 11.30 до 17.00 часа на същия ден е обявен Ден на отворените врати в Общностния център.

Основна цел на проекта „Равен шанс за всички” е да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст /до 7 годишна възраст/ и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, семейно консултиране и формиране на родителски умения за подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за постъпване в училище, предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, постигане на устойчивост и развитие на създадените по проекта за социално включване услуги.

Проект BG05M9OP001-2.004-0063 „Равен шанс за всички”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” е на стойност 557 135,96 лв.

1.Услугите се предоставят в Общностния център, находящ се в гр. Севлиево, ул. „Гочо Москов“ №5, от 1 септември тази година с продължителност 28 месеца.
2. Потребители на Общностен център в община Севлиево са:
2.1. Деца на възраст от 0 до 7 години:
– Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
– Деца, чиито родители са безработни;
– Деца, чиито родители получават социални помощи;
– Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
– Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
– Деца, непосещаващи детска градина или нeпосещаващи друг тип услуга за грижа за деца;
– Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;
– Деца с увреждания;
– Деца със здравословни проблеми.
2.2. Родители на деца в риск ( 0 до 7 г.):
– Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
– Родители, получаващи социални помощи;
– Безработни родители;
– Родители на 3 и повече деца;
– Самотни родители;
– Бъдещи родители от уязвими групи;
– Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
– Родители на деца с увреждания;
– Родители на деца със здравословни проблеми;
– Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);
– Здравно неосигурени родители;
– Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си;
– Родители без или с ниско образование;
– Родители, живеещи в лоши жилищни условия.
3. Услугите, които ще се предоставят в Общностен център:
• „Ранна интервенция на уврежданията”;
• „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”;
• „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”;
• „Семейно консултиране и подкрепа”;
• „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”;
• Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;
• „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”.
4. Числеността на персонала в Общностния център е съобразно разписаните в проекта длъжности, като персонал на трудови договори и специалисти, работещи на граждански договори в рамките на утвърден график и брой часове, заложени в услугите по проект „Равен шанс за всички” на община Севлиево.
5. Услугите/дейностите в Общностния център се предоставят не само на територията на сградата, но и с мобилен екип в населените места извън общинския център и в дома на потребителите на услугите.

Етикети: , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар