Новини, Обяви|01.11.2016 16:42

Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

На 28.10.2016 г. /петък/ от 10:00 ч. във зала 200 в сградата на Община Севлиево се проведе Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

Стойност на проекта е 4 625 041, 38 лв. Той цели повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в Община Севлиево. Продължителността му е 24 месеца.

Сред специфичните му цели са:
– намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на девет сградите от образователната инфраструктура в град Севлиево.
– осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за децата, учениците и персонала в учебните заведения.
– Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.

Дейности по проекта:
1.Организация и управление; 2.Осъществяване на дейности по информация и публичност; 3.Осъществяване на дейности по одит; 4.Строителен надзор и оценка на съответствието, съгласно ЗУТ; 5.Проектиране, строителство и авторски надзор; 6. Въвеждане на обектите в експлоатация.

Обекти на интервенция:
СОУ „Васил Левски“, Първо основно училище „Христо Ботев“, Второ основно училище „Стефан Пешев“, детска градина „Радост“ 1, детска градина „Слънце“ 3, детска градина „Щастливо детство“ 1, детска градина „Щастливо детство“ 2, детска градина „Слънце“ 1 и детска градина „Пролет“ 2.

Изпълнител на основната дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор“: „Eко Традекс Груп“ АД, управител: Величко Минев.

Изпълнител на дейност „Строителен надзор“: „ГАРАНТ – 2000“ ЕООД, управител: Гого Гогов;
Изпълнител на дейност „Информация и публичност“: „М-ПРЕС“ ООД, управител Мирослав Марков.

Целеви групи на проекта са: Персонала в детските градини – 145 учители и помощен персонал; Деца от 1 до 7 г.в. – 831; Персонал в училищата – 184 учители и помощен персонал; Ученици от 1 до 12 клас – 1806.

Допълнителна информация от извършените енергийни и технически обследвания:
От направените енергийни и технически обследвания на сградите се констатират необходимост от топлоизолиране на под, вътрешни стени, покриви, подмяна на отоплителна тръбна разпределителна мрежа и радиатори, подмяна на осветителни табла, подмяна на водопроводни и канализационни тръби в сутерените, изграждане на достъпна среда.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Етикети: , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар