Свържи се с нас

Икономика

Драгомир Кунев: Приходите през 2019 г. в габровския офис на НАП са 198 млн. лв

Published

on

На 10 януари стартира тазгодишната данъчна кампания на Националната агенция за приходите. За това, с какво тази година кампанията е по-различна от предходните, какви са сроковете за подаването на данъчните декларации за физически и юридически лица, запазва ли се традицията за 5-процентната отстъпка от данъка за довнасяне за онези данъкоплатци, които са се издължили до края на март, както и за други интересуващи габровските данъкоплатци въпроси, е разговорът ни с директора на габровския офис на приходната администрация Драгомир Кунев.

-Г-н Кунев, какви са резултатите, постигнати през изминалата 2019 г. от НАП?
– Постигнатите от НАП приходи през 2019 г. са на рекордно ниво, като увеличението им значително изпреварва ръста на БВП. Общите постъпления от данъци и осигурителни вноски по сметките на Националната агенция за приходите за 2019 година са в размер на 23 милиарда и 870 милиона лева. Сумата е с рекордните 2,8 млрд. лв. повече спрямо постъпленията през 2018 г. и с около 630 млн. лв. над планираното за годината. Увеличават се както доброволно внесените суми, така и тези, акумулирани в производството по събирането им. В изпълнение на основната си задача за събиране на дължимите данъци и осигуровки, габровският офис на НАП през 2019 година е събрал 198 млн. лв., което е с 15 млн. лв. или с 8, 38% повече в сравнение със съпоставимия отчет за 2018 година. А спрямо 2017 г. е постигнат ръст от 17, 09%. Въпреки напрегнатото лято, свързано с неоторизирания достъп до информация от базите с данни на НАП, ние се стремим да повишим доверието и уважението на нашите клиенти и контрагенти към нас. Цифрите в отчетите ни са важни. Те измерват резултатите, чертаят посоката на нашето развитие, но не дават отговор на въпроса как постигнахме успеха си. През годините ние доказахме, че можем да се променяме и да ставаме по-добри. Със силният екип, който доказваме че сме, ние се стремим да работим и да постигаме резултати, да печелим доверието на обществото, което очаква от нас справедливост, чрез равно прилагане на закона спрямо всички.

-Какво е характерно за тазгодишната данъчна кампания през тази година? Разкажете и за Е–декларациите, които тръгват от март?
– През тази година данъчната кампания стартира малко по-късно, на 10 януари. Декларацията за доходите на физическите лица, както и тези за корпоративното подоходно облагане се подават традиционно по два начина – на място в офисите на НАП и по електронен път през сайта на НАП – www.nap.bg. Традиционно, до края на март физическите и юридическите лица могат да се възползват и от 5-процентната отстъпка от данъка за довнасяне. Една от основните промени е свързана с предварително попълнените декларации. От март ще можем да използваме услугата за предварително попълнената електронно данъчна декларация. Тя ще може да се коригира от всеки данъкоплатец и отговорността за данните в нея ще се носи персонално от него. Услугата ще е достъпна за първи път за гражданите, които имат персонален код на НАП или електронен подпис. Така ще отпадне необходимостта към декларацията да се прилагат служебни бележки за получените през годината доходи. Персоналният идентификационен код /ПИК/ на НАП може да се вземе от всеки офис на данъчните администрации, като издаването му е безплатно. Данните за доходи от заплата и хонорари ще се попълват автоматично от платците им до 28 февруари, а от началото на март ще фигурират в предварително попълнената ни данъчна декларация. Доход, за който НАП няма информация, например доходи от наеми между физически лица, независимо, че това не е заредено в предварително попълнената декларация – физическото лице следва да попълни данните за тях и да подаде в този вид декларацията си. Доходите от наем на фирми фигурират при НАП и ще бъдат заредени автоматично в декларацията. Служебните бележки и документи от ТЕЛК няма да се прилагат към формуляра, защото също пристигат по служебен път. Ако искаме да използваме облекчения, каквито има за ипотека на млади семейства, за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване или застраховка „Живот“, ще трябва да представим и доказателство за това си право.

-Какви са новостите при ползване на данъчните облекчения?
– До 2018г. лицата, които ползваха данъчно облекчение за намалена работоспособност, трябваше да прилагат копие от валидно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ при подаване на годишната си данъчна декларация. От 2020 г., съответно и при подаване на годишна декларация за 2019 г., добавянето на този документ към декларацията вече не е необходимо. НАП вече има достъп до регистър „Единна информационна система на медицинската експертиза“ и съответната информация. Все пак, копие на валидното решение на ТЕЛК /НЕЛК/ следва да се представя на работодателя за ползваното през годината текущо облекчение. Отпада и задължението за прилагане на копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ от лица, ползващи данъчно облекчение за отглеждането на деца с увреждания. Не се изисква и прилагането на копие за покупка на осигурителен стаж при пенсиониране.

-Има ли нов обхват за необлагаемите доходи?
– Промяна в обхвата на освободените от облагане доходи от трудови правоотношения бе направена в края на миналата година. Необлагаеми са доходите от трудови правоотношения общо до 2400 лева под формата на еднократните помощи, представяни от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяваане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Преди промяната еднократните помощи при осиновяване не бяха сред необлагаемите доходи.

-Каква е промяната при използване на онлайн-платформите Airbnb и booking за краткосрочно наемане на частни жилища?
-Най–сериозната промяна бе извършена в края на миналата година. Смята се, че тя ще се отрази на около 14 хил. имота в страната, които са регистрирани в платформата AirBNB, както и тези, които използват посреднически услуги на Booking.com и други подобни платформи в интернет, за да отдават имотите си под наем. Сега патентен данък се дължи за места за настаняване, които са категоризирани с една или две звезди и са с не повече от 20 стаи. Размерът му е от 25 до 250 лв. на стая, според местонахождението на обекта, като точната сума се определя всяка година от общините. Патентен данък вече се дължи и от местата за настаняване с до 20 стаи, които се отдават през рентал платформи. Какво точно ще се изисква, за да може да се регистрират тези обекти, трябва да стане ясно до края на март, когато трябва да е готова наредбата за тях. След това собствениците им ще имат три месеца, в които да се регистрират по Закона за туризма, като регистрацията ще става по електронен път. За да се плаща патент, има две изисквания – приходите от дейността по краткосрочно отдаване под наем през предходната година да са били под 50 000 хил. лева, както и да няма регистрация по общия режим на ДДС. Изключения са само регистрираните по специален режим на ДДС /чл. 97а от Закона за ДДС/, които са задължени да спазват отдаващите през платформите имоти. При него не се чака натрупването на 50 000 хил. лв. облагаем оборот, а ДДС-регистрацията трябва да се направи преди започване дейността по отдаването под наем. При този специален режим ставката също е 20 на сто. С нея се облагат обаче само комисионните, които собственикът на имота дължи на платформата за посредническата услуга по намирането на наемател. Ако бъде надминат прагът от 50 000 хил. лева оборот, собствениците на такива апартаменти за краткосрочни наеми преминават на регистрация по ДДС по общия ред. Тогава полученият доход от дейността се облага с 10% данък общ доход. Физическите лица имат право на 10% нормативно признати разходи, когато наемодателят не се счита за търговец по смисъла на Търговският закон, т.е. при тях ефективната ставка е 9%. В Закона е посочено, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища. При този режим на облагане наемодателят трябва да декларира и внася данъка на тримесечие /когато платците не са предприятия/, като е задължен да подава и годишна декларация. В случай, че съответното лице не обитава отдавания краткосрочно имот, е възможно да се приеме, че е търговец по смисъла на Търговския закон. Това означава, че лицето трябва да се облага като търговец за получавания доход от туристически услуги, въпреки че формално не е регистриран като такъв. В такъв случай физическото лице трябва да води счетоводство, да формира резултат, да декларира и заплаща 15% данък върху печалбата от дейността си, така както са задължени едноличните търговци. Данъкът се дължи на годишна база с подаване на данъчната декларация.

-През лятото бе осъществен неоторизиран достъп до базите с данни на НАП. Какво се предприема за сигурността на информацията?
– Във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС), в НАП е изготвен план за превключване на услугите и сървисите на Агенцията, съгласно който от 17. 02. 2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от Агенцията, ще бъдат достъпни единствено по протокол TLS (Transport Layer Security), версия 1.2. Промяната се налага, поради изпълнение постулатите на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и гарантиране сигурността на обменяните данни между институциите и клиентите, както и прилагането на съвременните технологии за защита на информацията. Промяната, която НАП предвижда, касае използването на сървисите и интерфейсите, които се обменят между Агенцията и другите институции, както и услугите, които използват клиентите на Агенцията. Протоколът TLS осигурява неприкосновеност на данните между две обменящи информация страни и е основният протокол за сигурност в Интернет, използван днес. Той се грижи за сигурността на връзката между компютъра на клиента и услугите, които се предоставят от администрацията. Ако се използват остарели (с ниски версии) протоколи, злонамерени лица биха могли да „подслушат“ или променят информацията, която се обменя между браузъра на клиента и сървърите на администрацията, като по този начин могат да придобият чувствителна информация, като лични данни, данъчно-осигурителна информация, пароли и др. В допълнение, обръщаме внимание, че Microsoft спря поддръжката на операционна система Windows 7 на 14 януари 2020 г., което означава, че компютрите с тази операционна система ще продължат да работят, но ще станат по-уязвим към рисковете за сигурността и зловреден код, защото вече няма да получават актуализации на софтуера, включително актуализации за сигурност от Microsoft. В случай, че клиентите на НАП ползват операционна система Windows 7, препоръчваме да преминат към използване на друга, поддържана от производителите версия на операционна система.

-А каква е ситуацията около така коментираната сред деловите среди Наредба Н-18?
– Концепцията на Наредбата възникна през 2018 г., когато бяха поставени основните цели за намаляване на сивата икономика. Идеята беше да се създаде такъв модел на отчетност, който да възпрепятства укриването на обороти през касови плащания. Това е проект, който близо две години беше дебатиран между приходната администрация, министерство на финансите и различните сектори на икономиката. Неговата цел е да се събират повече приходи при най-ниската данъчна тежест в Европа, инструмент за по-справедливо третиране на взаимоотношенията при правене на бизнес. В интерес за всички, които спазват закона е да се елиминират всякакви възможности за отклонение от облагане. В момента текат консултации с представители на бизнеса така, че да се премахнат всички спорни моменти.

-Бихте ли посочили най-важните срокове, които граждани и юридически лица трябва да спазят?
– В срок до 31 юли 2020 г. лицата, които използват софтуер за управление на продажби (независимо дали са регистрирани по ЗДДС или не), привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства. Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата. А лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата. В срок до 30 септември 2020 г. лицата, използващи софтуер за управление на продажби, подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти. До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 юли 2020 г., лицата са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

-Как протича кампанията за приемане на данъчни декларации до момента?
– За 2019 г. 93, 6 % от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, уведомления по Кодекса на труда) са получени в НАП по електронен път. Близо 90 са е-услугите, чрез които и през тази година сме разменили с клиентите електронни документа, което пести на бизнеса и гражданите пряко административни разходи. 1 255 379 данъчни декларации са получени през 2019 г. от фирми и физически лица, като:
• 5 075 са приетите декларации по чл. 92 от ЗКПО;
• 9 090 са декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ;
• 6 370 декларации са по чл. 55 от ЗДДФЛ;
• 546 930 декларации са обр. 1;
• 102 505 декларации са обр. 6;
• 27 333 са издадените удостоверения /по чл. 87, ал.6 от ДОПК, чл. 191, 74 от ДОПК, за ЗОС, А1 и др./
• 273 заявления са за регистрация по ДДС.

-Какви са до момента резултатите от тазгодишната данъчна кампания?
– До момента са подадени: 318 декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2019 г. по електронен път, от които 194 са с ПИК; 508 са общо декларациите за облагане на доходите на физическите лица; 887 са декларациите за облагане с корпоративни данъци, от които 887 са подадени по електронен път.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Намалява броят на наетите през март

Published

on

Архив, Copyright © GabrovoNews.bg

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2020 г. намаляват с 1.1 хил., или с 2.7%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 38.6 хиляди. Това сочат предварителните данни, оповестени днес от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 27.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 15.3% и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 12.7%.

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 31.2% и „Строителство“ – с 20.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.9% и 10.9%.

В края на март 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ а най-голямо увеличение – в „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Габрово е на шесто място в страната по средна брутна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Габрово за януари 2020 г. е 1 149 лв., за февруари – 1 143 лв., и за март – 1 114 лева.

Published

on

Архив, Copyright © GabrovoNews.bg

Средната брутна месечна работна заплата в област Габрово за месец януари 2020 г. е била 1 149 лв., за февруари – 1 143 лв., и за март – 1 114 лева. В сравнение с останалите области в България, по този показател областта ни се нарежа на шесто място в страната след София (столица), София (област), Враца, Варна и Стара Загора.

Тези официални данни бяха оповестени от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“. През първото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата е 1 135 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“.

Увеличена е средната месечна заплата се наблюдава в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.2% спрямо същия период на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ – 2 375 лева, „Образование“ – 1 274 лева и „Държавно управление“ – 1 239 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 621 лева, „Административни и спомагателни дейности“- 651 лева и „Култура, спорт и развлечения“ – 779 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния – с 6.3%.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Община Трявна стартира проект за рекултивация на съществуващото депо за отпадъци

Published

on

След подписан на 13.05.2020 г. договор, Община Трявна стартира изпълнението на проект: „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна“.

В основата на настоящия проект за закриване и рекултивация на депото, е заложено да се опази човешкото здраве и околната среда, както и спазването на законодателството на ЕС и националното законодателство по отношение на управлението на отпадъците, опазването на водите и въздуха.

Основни дейности по проекта са:
Дейност 1: Подготовка и изпълнение
Дейност 2: Техническа рекултивация
Дейност 3: Организация и управление на проекта
Дейност 4: Информация и комуникация

Общата стойност на проекта е 1 549 891.73 лв., от които 1 317 407.97 от Европейския фонд за регионално развитие и 232 483.76 национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Началната дата на проекта е 28.05.2020 г., а крайната дата – 28.04.2022 г. Периодът за изпълнение е 18 месеца.

Настоящият проект е насочен към опазване на човешкото здраве и околната среда. Община Трявна търси правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Проектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на площта, която е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Рекултивационните мероприятия ще осигурят опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване, защита от проникването на повърхностни води в тялото на депото, прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци и др. Рекултивацията на депото има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото депо ще се осигури минимизиране на строителните разходи, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване, защита от проникване на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото, прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци, вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците, създаване на условия за контрол на процесите , протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Предвидените дейности ще се изпълнят на два етапа:
І-ви етап: Същинска рекултивация – при която се предвижда да се извършат: Подготовка на площадката и на детайл в петата на отпадъците по дерето; съоръжение за регулиране на оттока; изграждане на горна опорна дига; изграждане на долна опорна дига и от страната на пътя; изграждане на газова система; предепониране на отпадъците и вертикална планировка; техническа рекултивация – изравнителен пласт, запечатващ пласт, земни почви, хумус; съоръжения.
ІІ-ри етап: Биологичната рекултивация, която се предвижда да се извърши на площ от 16729 кв.м. представляващи ПИ 81058.374.315, в земл. на с. Черновръх на територията на община Трявна.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица