Свържи се с нас

Новини

В помощ на пострадалите

© Copyright 2013 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2013 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Ураганната буря в област Габрово от 14 март година причини множество имуществени щети, чието самостоятелно преодоляване е непосилно за много от пострадалите граждани.

Държавата има ангажимент да се намеси с подпомагане в ситуации, когато  бедствието придобие мащаби, в които отделният гражданин има доказана невъзможност да покрие със свои средства причинените вреди върху неговото лично имущество. За целта е създадена специализирана – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВП), която чрез експертен анализ на пораженията оказва частична помощ на институциите и гражданите за преодоляване на имуществените щети. Държавата ще подпомогне гражданите с доказано тежко социално състояние с еднократна минимална социална помощ за първоначално финансиране на неотложни ремонтни дейности. Право на такова подпомагане имат приоритетно лицата, които са в доказано тежко социално състояние.

Право на подпомагане от държавата (МКВП) под формата на средства за възстановителни работи имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат законно право за тяхното ползване и са с доказана невъзможност да покрият сами финансовото обезпечаване на ремонтните дейности за причинените от бедствието щети.

Важно е да се знае, че Общината не е разпоредител на държавни средства, а играе ролята на посредник и връзка между пострадалите граждани и съответните институции от Централната власт, които разпределят бюджетни средства в помощ на пострадалите по предварително одобрени критерии и процедури, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА?

Най-важен приоритет на Държавата са бедстващите хора, които нямат възможност да се справят с щетите от бедствието сами и да си осигурят минимално необходимите битови условия. Държавата се ангажира също и с ремонт и укрепване на публичните сгради с обществено и социални значение –  училища, детски градини, болници и др.

 • Право на финансово подпомагане или на кризисно настаняване в общинско жилище имат лицата, които могат да докажат законна собственост върху пострадалия имот и да гарантират, че не притежават друго жилище, освен пострадалото.
 • При дефинирането на решенията и процеса за подпомагане на най-тежко пострадалите държавата и в частност МКВП приоритизира случаите с необходимост от неотложна подкрепа, съгласно система за оценка, базирана на пакет от критерии с различна тежест – социален и здравен статус на пострадалия, собственост върху друг имот и др.
 • Към момента основните критерии за оценка на исканията за възстановителна помощ от страна на МКВП са: данъчната оценка на имота; доказателства за единствено жилище; законност на построено жилище.

СОЦИАЛНА ПОМОЩ

Държавата, чрез Министерството на труда и социалната политика и подчинената му Агенция за социално подпомагане, отпуска на тежко пострадалите и нуждаещи се граждани първоначална еднократна финансова помощ в размер до 325 лв. Еднократната финансова помощ ще послужи за посрещане на първи нужди, свързани с възстановяване на щети по жилищата, нанесени в резултат на бедствието.

Право на тази помощ имат гражданите, които са подали молба до , Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, в най-кратък срок, но не повече от месец след настъпване на бедствието.

Кой може да кандидатства за еднократна финансова помощ от Дирекция „Социално подпомагане“?

 • Собствениците на единствени жилища, чиито постоянен адрес съответства на жилището, което обитават;
 • Хора, намиращи се в тежко финансово положение и не могат сами или с помощта на своите близки и роднини да възстановят нанесените на жилището им щети.

Необходими документи при подаване на молба за отпускане на еднократна финансова помощ:

 • Лична карта (за справка);
 • Банкова сметка;
 • За работещите – удостоверение/служебна бележка за доход;
 • За безработните – регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово;
 • В случаите, в които подаващият молба за отпускане на помощ е извършвал строително ремонтни дейности, следва да представи разходооправдателен документ (при наличие) за стойността им;
 • Други документи (при необходимост).

*Забележка: в случаите, в които засегнатите жилища се обитават от наематели, право на кандидатстване за отпускане на еднократна помощ имат собствениците.

Не се отпускат еднократни помощи за спомагателни и второстепенни постройки към основното жилище.

Документи за отпускане на еднократна финансова помощ се приемат в изнесената приемна на Дирекция „Социално подпомагане“ в приемна зала на Община Габрово, както и в Дирекция „Социално подпомагане“ на ул. „Брянска“ 30, ет. 9.

Решението за отпускане на еднократната финансова помощ се взима след проверка от служители на Дирекция Социално подпомагане.

Еднократни помощи могат да бъдат отпуснати и на лица получили обезщетения за ремонтни и укрепителни дейности, одобрени от МКВП. Тази ситуация се отнася за наличие на сериозни щети. За да подпомогне пострадалите от ураганната буря жители, Община Габрово разкрива приемна за граждани, където пострадалите да получават информация за необходимите стъпки и действия за сезиране на институците и възможностите заполучаване на възстановителна помощ от страна на държавата. Приемната ще работи всеки ден от 8:30 до 17:00ч. в информационния център на Община Габрово. Въпроси и сигнали ще се регистрират на специална телефонна линия с номер 066/ 818-356 и 0884 000 147,  както и чрез електрнна поща  signali@gabrovo.bg .  Консултации, относно отпускане на еднократна помощ чрез Дирекция Социално подпомагане: 066/807247.

В тази приемна Дирекция „Социално подпомагане ” – Габрово ще приема молби за отпускане на еднократни помощи в размер до 325 лв от лица и семейства в бедстващо положение (разрушени жилища, покриви, части от къщи).

Помощ може да бъде предоставена и от застрахователни дружества, неправителствени организации, фондации, програми за подпомагане на лица, дарители.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

Какво трябва да направят гражданите, чиито домове пострадаха при урагана?

Гражданите, чиито жилища са пострадали от ураганните ветрове на 14 март 2013 г., трябва да направят следното:

1. Да направят снимки на нанесените щети, ако е необходимо неотложно започване на ремонтна дейност, след което могат да започнат ремонта. Да се има предвид, че размера на сумата, която ще бъде получена за отстраняване на нанесените щети, се определя от МКВР. В случай, че направените от пострадалия разходи за възстановяване надвишават размера на отпуснатата помощ от държавата, не се възстановява разликата.

2.  Да подадат искане за възстановителна помощ до кмета на Община Габрово, което изисква попълването на следната информация: име, ЕГН, адрес за кореспонденция и телефон за обратна връзка; кратко описание на нанесените щети, както и имената и адрес на свидетели на събитието, ако има такива.

3.  Да приложат следните документи, предвидени в правилника за организиране и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, предвидени в чл.28

Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен имот трябва да се прилагат:

 1. Копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на имота
 2. Документи за законност на сградата (разрешение за строеж, одобрени проекти или др.);
 3. Удостоверение за данъчна оценка на имота (ще се издаде по служебен път)
 4. Декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно построено. В случай на щети на общите части на етажна собственост (покрив, стълбищни клетки и др.), посочената декларация не се подава.

Документите за попълване може да изтеглите и от тук.

 • Ще се изискват ли фактури за отчитане на разходи след отпускане на финансова помощ от МВКП?

Междуведомствената комисия позволява предоставянето на средства за ремонтно-възстановителни работи на жилищата да става срещу декларация от лицето, че ще използва средствата единствено и само по предназначение за отстраняване на щетите от  бедствието –  ремонтни дейности, закупуване на строителни материали и т.н. За декларираните обстоятелства се лицето носи съдебна отговорност.

 • Подал съм искане за финансова подкрепа от МКВП. Кога могат да получа решението й?

Исканията се обработват от специализирани експертни екипи, което отнема физическо време.

Кметът на общината има задължението да уведомява заинтересованите граждани за решенията на Комисията и и да организира тяхното изпълнение.

Решенията на Комисията са публични и се публикуват след провеждане на заседанията на Комисията на интернет страницата на МКВП http://www.nspbzn.mvr.bg/.

Общината има ангажимент да процедира документите, заявленията за подпомагане и съответните становища на експертните екипи, но не е в състояние да оказва влияние върху решенията на Междуведомствената комисия и да влияе върху процеса на приоритизиране на случаите и вземането на решения за тяхното подпомагане.

 • Каква е процедурата за настаняване в Общинско жилище?

В случаите, когато пострадалото жилище не може да бъде използвано за обитаване, пострадалите могат да бъдат настанени временно в общинско жилище. Жилищата за кризисно настаняване се предоставят под наем за срок не по-дълъг от две години лица.

 • Как могат да обжалвам, ако не съм получил помощ от Дирекция „Социално подпомагане“?

Можете да обжалвате решението на ДСП в срок до две седмици от неговото получаване в Регионална Дирекция за социално подпомагане, находяща се на пл. Възраждане 3.

При наличие на втори отказ имате право да обжалвате отново, като случаят ще бъде насочен за разглеждане към Административен съд.

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ:

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тел.: + 359 2 960 10 310; +359 2 960 10 335
ул. Никола Габровски 30
София 1172

Областна администрация – Габрово
Телефонна линия за информация и запитвания:

тел:   +359 66 800 200; факс: +359 66 800 201
e-mail: governor@gb.government.bg – Областен управител на Област Габрово
уеб страница:www.gb.government.bg

Община Габрово

Въпроси и сигнали ще се регистрират на специална телефонна линия с номер 066/ 818-356 и 0884 000 147,  както и чрез електрнна поща  signali@gabrovo.bg .
Консултации, относно отпускане на еднократна помощ чрез Дирекция „Социално подпомагане“:  тел.066/807247, адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска“ 30.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

Бюлетините за местния вот пристигнаха в Габрово

Днес, 18 октомври, в Областна администрация – Габрово пристигнаха бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври, информираха от администрацията на губернатора.

снимка: Областна администрация – Габрово

Общият брой за област Габрово е 243 300. Заедно с методическите указания са предадени на представителите на общините в присъствието на ОИК – Габрово.

снимка: Областна администрация – Габрово

Съхранението им ще бъде в специално обособени и охраняеми помещения, определени със Заповед на Кмета на съответната община.

снимка: Областна администрация – Габрово

За предстоящите избори към момента са разкрити общо 236 броя секции за област Габрово – разпределени по общини както следва: за община Габрово – 117; за община Севлиево -71; за община Трявна – 22; за община Дряново – 26, като в това число попадат и подвижните избирателни секции и секциите в болнични заведения.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Спипаха габровски наркодилър с над половин кило марихуана

Районната прокуратура в Габрово задържа за срок от 72 часа мъж, държал в дома си наркотични вещества.

В хода на разследването, с постановление от 17 октомври, мъж с инициали Ц. И. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на същата дата в къща в Габрово, държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества – канабис, с тегло 560 грама.

След преценка на събраните по делото доказателства с оглед на това, че същите сочат за обосновано предположение за съществуваща реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, тъй като той е привлечен като обвиняем за извършено тежко умишлено престъпление, ще бъде направено искане пред Районен съд – Габрово за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Под ръководството на Района прокуратура – Габрово действията по разследването продължават.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Справедливост и сигурност

*Местни избори 2019. Купуването и продаването на гласове е престъпление*

снимка: Местна коалиция „ВМРО – Българско национално движение“ (ВМРО – БНД, СДС)

Справедливост и сигурност
Програма на МК „ВМРО – Българско национално движение“ (ВМРО-БНД, СДС) за управление и развитие на гр. Габрово:

1. Стимулиране и привличане на инвестиции в града и общината. Създаване на подходяща бизнес среда за всички предприемачи и пълно съдействие за реализация на техните проекти.

2. Създаване на сигурна и безопасна градска среда. Ред, дисциплина и контрол за спазването на наредбите и законите от всички граждани, без толериране на някои групи от тях.

3. Габрово – средище на единение, духовност, знание и традиции и същевременно център на високо технологична индустрия и дигитална икономика.

4. Местни референдуми и допитвания до гражданите по въпроси от значим обществен интерес. Диалог с хората за стимулиране на гражданското участие в управлението.

5. Нулева толерантност към корупцията на всяко ниво. Отговорност и прозрачност в действията на общинската администрация.

6. Качествено образование в дух на родолюбие, национално достойнство и съхраняване на българщината и професионално съобразено с изискванията на съвременното технологично развитие.

7. Чувствително увеличаване на бюджета и реална подкрепа за спорт, култура, отдих и туризъм, фолклорни традиции, както и поддържането и опазването на културните, историческите и архитектурните паметници в Общината.

8. Водене на справедлива социална политика и социална защита, ефективно и гарантирано здравеопазване.

9. Бързи и улеснени административни процедури. Подобряване и дигитализация на услугите. Чувствително повишаване на компетентността на администрацията на Община Габрово.

10. Разработване и реализация на проекти за развитие и подобряване на градската среда, общинската инфраструктура, транспорта и благоустройството на града. Пълен контрол по качеството на изпълнението на обществените поръчки.

11. Засилване на взаимодействието на всички нива между местната власт, бизнеса, неправителствения сектор и гражданите.

12. Национална и международна реклама на Габрово и популяризирането на града като място за развитие на различни видове туризъм. Участие в държавни и Европейски програми за археологически проучвания и разкопки.

*Публикуваният материал е предоставен от МК „ВМРО – БНД“ (ВМРО – БНД,СДС). Местни избори 2019. Купуването и продаването на гласове е престъпление*

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица