Крими, Новини|08.12.2011 9:43

Как да се действа за недопускане конфликт на интереси от кметове и съветници

Д-р Николай Николов © Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

/продължение…/
Установяването на несъвместимост има тежки последици. Това е основание за предсрочно прекратяване на мандата на съответния съветник или кмет. Основанието е формално. Не се изследва реализирана ли е облага от допуснатата несъвместимост или не. Компетентнен орган да констатира и приеме решение за прекратяване на пълномощията е Общинската избирателна комисия, чието решение подлежи на оспорване по реда на Административно процесуалния кодекс.  Установената несъвместимост води и до налагане на глоба на основание чл.35 от ЗПУКИ с минимален размер 5 000 лева.

Как валидно да се отстрани несъвместимостта ?

Ако към момента на полагане на клетва съответният съветник или кмет се намира в положение на несъвместимост ЗПУКИ предвижда следният ред за отстраняването й. В 7-дневен срок от встъпването в длъжност /датата на клетвата/ следва да се подаде декларацията по чл.12, т.1 пред съответната комисия при общинския съвет, в която фактите на несъвместимост да бъдат декларирани. В едномесечен срок от подаването на тази декларция съветникът или кмета е длъжен да предприеме необходимите действия за прекратяване на декларираната  несъвместимост. Те могат да бъдат подаване на оставка пред орган по назначаването, подаване на оставка пред общото събрание на търговско дружество като член на борд на директорите и т.н. Задължението за прекратяване се счита за изпълнено, ако кметът или съветник е извършил действията, които зависят изцяло от него в едномесечния срок. Тъй като по-голямата част от Общинските съвети бяха конституирани в периода 5-15 ноември този  срок тече в момента.

Няма да се носи отговорност по ЗПУКИ, съответно ще липсва основание за прекратяване на мандата, ако в този срок е подадена надлежна писмена молба с входящ номер до компетентен орган за освобождаване от съответната позиция и лицето се въздържа от фактически действия по упражняването й. И това е така, въпреки че фактическият състав за прекратяване на несъвместимостта няма да е завършен в този срок. Тази позиция е житейски издържана. Заличаването от орган търговско дружество е сложна процедура, която изисква решение на общото събрание, сезиране на държавен орган от ръководството на дружеството  и вписване в търговския регистър. Осъществяване й за един месец  е проблематично.

Конфликтът на интереси винаги е конкретна ситуация, при която трябва да са налице конкретни правомощия и конкретен частен интерес.  ЗПУКИ съдържа ефикасни механизми, за да не се допусне наличния частен интерес да повлия върху обективното и безпристрастно упражняване на властнически правомощия. Възможни примери за конфликт на интереси по конкретен повод, при наличие на частен интерес на властника или свързано с него лице  са –  кмет на община подписва договор за продажба на имот  с ЕТ на своя съпруг; кмет на кметство организира обществено обсъждане по Закона за пряко участие на населението в държавната власт и местното самоуправление,  във връзка с предоставяне на концесия на ООД, в което има дялове; общински съветник гласува при приемане на бюджета на общината включително в частта за капиталовите разходи, в която се предвижда процедура за обществена поръчка за строителство и  по-късно негова фирма участва и печели  същата и др.

За да се избегне конфликт на интереси във всички тези случаи е необходимо извършването на две действия – депозиране на декларация по чл.12, т.4 за частен интерес по конкретен повод и самоотвод по чл.19, ал.1 ЗПУКИ. И двете действия следва да бъдат извършени преди или по време на упражняване на правомощието, но не и след това. Декларацията по чл.12, т.4 е основание за самоотвода, като законосъобразен отказ да се осъществят задълженията по служба в конкретна ситуация. Необходимо е създаване на ред за самоотвод в ЗПУКИ като общ закон, с цел валидното му извършване.

Какво се случва, ако роднини на новоизбраните кметове са на длъжности в администрацията от преди това? Например зам.-кмет   и новоизбраният кмет са първи братовчеди или експерт в дирекция „Финанси и бюджет” и кмет са сестра и брат. Чл.107а,т.1 от Кодекса на труда забранява кметът да сключва трудов договор   със свой роднина по права степен без ограничения и по съребрена и по сватовство до четвърта степен включително. При заварените положения на експертни позиции упражняването им може да продължи. Този факт, обаче следва да бъде отбелязан в декларацията по чл.12, т.2. Презюмира се, че и двамата работят за обществения интерес.  Винаги, когато кметът следва да извърши действия с оглед на частния интерес на своя роднина /увеличаване на възнаграждението, определяне на премиални/ следва да депозира декларации по чл.12, т.4 и да се оттегли от упражняване им. Проблематично е запазването на позициите на тези роднини на новия кмет, които при заварено положение са членове на ръководството на общината /зам.-кмет, секретар/.

Своевременно и точното прилагане на механизмите на ЗПУКИ за недопускане конфликт на интереси ще съдейства за почтенността,  стабилността  и авторитета на местната власт, която е най-близко до хората.

Статията е публикувана във вестник „Труд”.
автор: Николай Николов
Доктор по право

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар