Новини|23.11.2017 7:45

Стартира изпълнението на проекта за развитие на устойчив градски транспорт

„Проектът ще допринесе за подобряване качеството на живот в нашия град и е първият етап от реализиране на инициативите, свързани с развитие на устойчив градски транспорт. Освен с обновяването на част от автопарка и въвеждането на високи технологии, инвестицията е важна и в екологичен аспект.“

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Това заяви кметът на Габрово Таня Христова по време на началната пресконференция по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Според нея, този проект е най-значимият, който Община Габрово започва да реализира в рамките на втория програмен период.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

След пресконференцията бе направена „първа копка“ на най-големия обект от транспортната инфраструктура в обхвата на проекта – предгаров площад „Марсел де Бископ“ в Габрово.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

За модернизиране на градския транспорт ще бъдат закупени 14 нови автобуси, които отговарят на европейските норми за вредни емисии от двигателите.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Чрез монтирането на 104 електронни информационни табла на спирките, габровци ще се информират в реално време за графика на автобусите.

Спирка „Рачо Ковача“, снимка: Община Габрово, Архив

Проектът предвижда също реконструкция на транспортната инфраструктура и съоръженията към нея посредством преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ до моста Игото в „джоб“.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Ще се реконструира пътното кръстовище в района на гарата, като се изгради кръгово кръстовище. Ще се ремонтира предгаровият площад.

снимка: Община Габрово

По проекта ще бъдат ремонтирани подлезите до Дома на хумора и сатирата и Автогарата, като ще се изградят и асансьори с цел подобряване на достъпността на средата.

снимка: Община Габрово

Ще се подобри организацията на движението на пет от най-натоварените кръстовища в Габрово.

Церемонията по започване на строителството и началната пресконференция са по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по Договор за БФП №BG16RFOP001-1.016-0003-C01 от 17.07.2017 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта възлиза на 13 430 540,62 лв., като предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ е 9 000 000 лв., а собственият принос на Община Габрово е в размер на 4 430 540,62 лв. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Коментарите са затворени