Свържи се с нас

Икономика

Съдът отмени начина на определяне на такса „смет“ в Габрово

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Със свое решение от 15.06.2017 г. Габровският административен съд отмени разпоредби от Наредбата за определяне на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, които предвиждат размерът на такса „битови отпадъци“ (ТБО) да се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота.

Новината бе съобщена пред журналисти от ръководството на „ИСА – Стопанска камара“ – Габрово по време на пресконференция.

Делото е образувано по жалба на „ИСА – Стопанска камара“-Габрово, тъй като при приемането на общинската наредба същата не е била придружена с мотиви и методика за определяне на размера на ТБО, като по този начин не са били спазени изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за нормативните актове (ЗНА).

Съгласно ЗНА, преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят на проекта го публикува за 14-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотиви и доклад, които трябва да съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, информира секретарят на „ИСА – Стопанска камара“-Габрово Пепа Сомлева.

„В случая Габровският административен съд споделя становището на Стопанска камара-Габрово, че към проекта на Наредбата не са приложени мотиви, който отговарят на тези изисквания и имат такова съдържание. Не е упоменато какви финансови средства ще бъдат необходими за прилагането на новата уредба, нито са посочени очакваните резултати от приложението“, заяви  пред журналистите Сомлева.

По думите и по отношение на методиката за определяне на ТБО, в мотивите си Габровският административен съд отбелязва, че „таксите, за разлика от данъците, са средства, които се заплащат от задължените лица за ползването на конкретна услуга, която следва да има определена стойност. Затова и законодателят обвързва техния размер с цената на конкретната услуга.

Данъчната оценка не може да бъде в тази връзка основата, на която следва да се изчислява дължимата такса. Тя има отношение само към определяне на данъка за недвижими имоти. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

За да се стигне до приложението на тази разпоредба, обаче следва да се докаже, че действително е обективно невъзможно установяването на количеството на битовите отпадъци.

Според съда, разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредбата противоречи на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, която изрично препятства възможността основата за изчисляването на този вид такса да бъде данъчната оценка на имотите.

Решението на ГАС не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок, но ръководството на Стопанска камара – Габрово очаква то да провокира промяна в Наредбата, така че да бъдат прилагани съвременни методи при администрирането на процесите в общината, както това се случва в напредналите европейски държави, информира още Сомлева.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

„За съжаление България остава единствената страна в ЕС, в която ТБО се определя не на база европейския принцип „замърсителят плаща“, т.е. според количеството отпадъци, а върху данъчната оценка на имота или балансовата стойност на активите.

Определянето на ТБО на база данъчна оценка на имота или балансова стойност на активите се превръща във втори имотен данък. В резултат на това, високотехнологични предприятия със скъпо оборудване „биват наказвани“ да плащат в пъти по-голяма ТБО, поради по-високата балансова стойност на активите им.

Освен това, общинските администрации, включително и тази в Габрово, определят различни основи и размери на ТБО за различните видове потребители. Тоест съществува пряка дискриминация по имуществен признак – според вида и големината на имота.

Една и съща услуга се предоставя при различни условия, според вида на ползвателя (граждани или фирми), като в случая не се прави разлика между “битови” (от човешката дейност) и “промишлени” (от производствената дейност) отпадъци“, категорична бе секретарят на Стопанската камара в Габрово.

Ръководството на Камарата е убедено, че определянето на ТБО според количеството ще намали обема генерирани отпадъци, ще стимулира разделното им събиране и ще оптимизира разходите за тяхното събиране, транспортиране, депониране и обработка.

Междувременно от Община Габрово излязоха със съобщение, с което информират че решението за отмяна на разпоредбите от Наредбата за определяне на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово на Административен съд – Габрово ще бъде обжалвано.

Със съдържанието на позицията на Общината можете да се запознаете оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Три фирми от Габровско на международно изложение в Германия

Пастили ООД, Вернада ЕООД и Брама ООД са сред 46-те български предприятия, които ще вземат участие на най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света ANUGA 2019, 05-09.10.2019, град Кьолн, Германия. Форумът се провежда веднъж на две години и през 2019 г. чества своята 100 годишнина.

За традициите и мащабите на изложението говорят фактите, които сочат, че през тази година за ANUGA е регистрирано участие над 7 400 изложители от над 100 държави (около 165 000 души).

снимка: sme.government.bg

Международните представители при изложителите са над 50%, а при посетителите над 90 % от 198 държави, което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора.

Изданията на ANUGA се отразяват широко в световните медии. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки. Участието на българските компании се организира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

НАП към студентите в чужбина: Проверихте ли здравноосигурителния си статус?

От офиса на НАП в Габрово напомнят на студентите от областта, следващи редовно обучение в чужбина, че е необходимо да представят в офиса на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет.

Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат. Документът, който трябва да се представи, съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване.

снимка: gq-magazine.co.uk

Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.

Документът се подава в салона за обслужване на клиенти на ул. „Радецка“ №11, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студентът не е здравноосигурен в България.

Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Всеки може да провери здравноосигурителния си статус в офиса на НАП в Габрово в центъра на града, а така също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор за съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Информационен ден за „Развитие на информационни клъстери“ в Габрово

На 21 август, сряда, в Ритуалната зала на Община Габрово, от 10.00 до 12.00 часа ще се проведе информационен ден за бизнеса, насочен за представяне на процедура „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Събитието е част от информационна кампания в периода от 20 август до 11 септември само в градовете Варна, Габрово, Пловдив и София. В нашия град то се организира от Областен информационен център – Габрово и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката

снимка: Община Габрово

Целта на процедурата е да предостави подкрепа за внедряване на иновативен продукт/процес или услуга от клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Освен предприятията, научните организации и академичните организации в клъстерни организации могат да участват общини, областни администрации, висши училища и професионални гимназии!

снимка: Община Габрово, Архив

Какво е иновационен клъстър?

Иновационните клъстери представляват съвкупност от взаимосвързани организации, които допринасят за реализацията на иновации обичайно в един икономически сектор или индустрия.

Те включват голям брой взаимосвързани индустриални и/или обслужващи фирми, които имат висока степен на сътрудничество, обикновено посредством единна верига за доставки и работят при едни и същи пазарни условия.

Доброволното сдружаване на предприятия в иновативни клъстери дава възможност за прилагане на нови производствени решения и за развитие на потенциала им, което води до увеличаване на иновационната дейност, производителността, нарастване на произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници и разширяване на експортния им капацитет.

Допълнителна информация относно процедура „Развитие на иновационни клъстери“ е публикувана на интернет страницата на Оперативната програма.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица