Икономика, Новини|27.06.2017 12:18

Съдът отмени начина на определяне на такса „смет“ в Габрово

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Със свое решение от 15.06.2017 г. Габровският административен съд отмени разпоредби от Наредбата за определяне на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, които предвиждат размерът на такса „битови отпадъци“ (ТБО) да се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота.

Новината бе съобщена пред журналисти от ръководството на „ИСА – Стопанска камара“ – Габрово по време на пресконференция.

Делото е образувано по жалба на „ИСА – Стопанска камара“-Габрово, тъй като при приемането на общинската наредба същата не е била придружена с мотиви и методика за определяне на размера на ТБО, като по този начин не са били спазени изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за нормативните актове (ЗНА).

Съгласно ЗНА, преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят на проекта го публикува за 14-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотиви и доклад, които трябва да съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, информира секретарят на „ИСА – Стопанска камара“-Габрово Пепа Сомлева.

„В случая Габровският административен съд споделя становището на Стопанска камара-Габрово, че към проекта на Наредбата не са приложени мотиви, който отговарят на тези изисквания и имат такова съдържание. Не е упоменато какви финансови средства ще бъдат необходими за прилагането на новата уредба, нито са посочени очакваните резултати от приложението“, заяви  пред журналистите Сомлева.

По думите и по отношение на методиката за определяне на ТБО, в мотивите си Габровският административен съд отбелязва, че „таксите, за разлика от данъците, са средства, които се заплащат от задължените лица за ползването на конкретна услуга, която следва да има определена стойност. Затова и законодателят обвързва техния размер с цената на конкретната услуга.

Данъчната оценка не може да бъде в тази връзка основата, на която следва да се изчислява дължимата такса. Тя има отношение само към определяне на данъка за недвижими имоти. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

За да се стигне до приложението на тази разпоредба, обаче следва да се докаже, че действително е обективно невъзможно установяването на количеството на битовите отпадъци.

Според съда, разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредбата противоречи на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, която изрично препятства възможността основата за изчисляването на този вид такса да бъде данъчната оценка на имотите.

Решението на ГАС не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок, но ръководството на Стопанска камара – Габрово очаква то да провокира промяна в Наредбата, така че да бъдат прилагани съвременни методи при администрирането на процесите в общината, както това се случва в напредналите европейски държави, информира още Сомлева.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

„За съжаление България остава единствената страна в ЕС, в която ТБО се определя не на база европейския принцип „замърсителят плаща“, т.е. според количеството отпадъци, а върху данъчната оценка на имота или балансовата стойност на активите.

Определянето на ТБО на база данъчна оценка на имота или балансова стойност на активите се превръща във втори имотен данък. В резултат на това, високотехнологични предприятия със скъпо оборудване „биват наказвани“ да плащат в пъти по-голяма ТБО, поради по-високата балансова стойност на активите им.

Освен това, общинските администрации, включително и тази в Габрово, определят различни основи и размери на ТБО за различните видове потребители. Тоест съществува пряка дискриминация по имуществен признак – според вида и големината на имота.

Една и съща услуга се предоставя при различни условия, според вида на ползвателя (граждани или фирми), като в случая не се прави разлика между “битови” (от човешката дейност) и “промишлени” (от производствената дейност) отпадъци“, категорична бе секретарят на Стопанската камара в Габрово.

Ръководството на Камарата е убедено, че определянето на ТБО според количеството ще намали обема генерирани отпадъци, ще стимулира разделното им събиране и ще оптимизира разходите за тяхното събиране, транспортиране, депониране и обработка.

Междувременно от Община Габрово излязоха със съобщение, с което информират че решението за отмяна на разпоредбите от Наредбата за определяне на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово на Административен съд – Габрово ще бъде обжалвано.

Със съдържанието на позицията на Общината можете да се запознаете оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар