Новини|27.04.2017 11:17

Прокуратурата в Севлиево иска отмяна на текстове от Наредба

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Районна прокуратура – Севлиево изпрати в Административен съд – Габрово протест по реда на чл.185 и сл. от АПК, с искане да бъдат отменени текстове от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево, като незаконосъобразни.

Прокуратурата счита, че чл. 10 т.8 и чл.28 ал.2 от Наредба /приета с Решение №012 от 31.01.2017г. на ОбС-Севлиево/, противоречат на Закона за защита от дискриминация, Закон за местните данъци и такси, Закон за предучилищното и училищното образование, както на Конституцията на Република България.

В чл. 10 т.8 от Наредбата е посочено, че приемът на деца в яслена и първа възрастова група се извършва от комисия, определена със заповед на директора на съответната детска градина по съответните критерии, изброени в 9 точки, като в т.8 е записано, че един от тях е деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието.

Касае се за ”пряка дискриминация”, съгласно чл.4 ал.2 от Закон за защита от дискриминация, което произтича от неравенство, създадено в резултата на правна норма, а именно – разликата произхожда от наличие или липса на качества на родителите или поне на единия от тях.

От това следва, че деца, чиито родители не работят в системата на образованието, нямат същите права за участие в класирането за прием в детска градина.

По сходен начин противоречи и нормата на чл. 28 ал.2 от Наредбата, където е записано, че не се приема дете в друга детска градина на територията на общината без да се представи служебна бележка за платени дължими такси за ползване на детската градина.

Нормата противоречи на чл.9б, чл.81 и чл.92 от ЗМДТ, където е уреден реда за принудително събиране на неплатени такси, които са задължение на родителите и настойниците, а не на децата.

Недопустимо е да се ограничават децата, като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на пълнолетни лица, както и да се освобождават органите на общината от законово предвидените за тях задължения за събиране на такси.

Разпоредбата противоречи и на основните принципи и права, които регламентират равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, разписани в Закона за предучилищното и училищното възпитание. То е в противоречие и с чл.53 от Конституцията -всеки има право на образование, като училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

Така посочените текстове от наредбата са в пряко противоречие с нормативна регламентация от по-висок ранг и е нетърпимо от правния ред, поради което прокуратурата иска тяхната отмяна.

Предстои Административен съд – Габрово да се произнесе по направеното искане на Районна прокуратура – Севлиево.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар