Новини|31.10.2016 14:40

Провериха потенциално опасните язовири в Габровско

снимка: Областна администрация - Габрово, Архив

снимка: Областна администрация – Габрово, Архив

В периода от 10-ти до 14-ти октомври, междуведомствена комисия извърши обследване на потенциално опасните язовири на територията на област Габрово. Потенциално опасните язовири на територията на област Габрово са 26 броя, всички те са с установен собственик.

В региона има един язовир, включен в списъка на комплексни и значими язовири – „Христо Смирненски”. Същият е публична държавна собственост – МРРБ и се стопанисва от „В и К” ООД – Габрово.

Обследването е обхванало всички язовири, без изключение и е включвало: състояние на язовирната стена на преливника, състояние на основен изпускател, проводимост на коритото – 500 м. под язовирната стена, необходимост от понижаване на водното ниво на водохранилището, наличие на аварийни планове и разрешителни за водоползване, изпълнение на предписанията от предходни проверки.

По-голямата част от язовирите са с понижено водно ниво и осигурен ретензиращ обем за приемането на притока вследствие снеготопенето и пролетните валежи.

Предписани са мерки за понижаване нивата на 5 бр. язовири, чрез отваряне на основните изпускатели. За тези, с неработещи основни изпускатели, е разпоредено непрекъснато наблюдение за недопускане на аварийни ситуации.

За язовирите в предаварийно състояние е предписано източване и недопускане на завиряване. Четири броя язовири не функционират, като са източени изцяло.

Прави впечатление, че нередовно се почистват от израснали храсти, дървета и блатна растителност сухия и мокрия откос на язовирните стени, а наемателите не полагат достатъчно усилия за изпълнение на направените от комисията предписания, се казва още в доклада на комисията.

В част от язовирите на преливниците има натрупани наноси и блатна растителност, незаконно надстрояване и мрежи, има изникнали храсти и върби по бързотоците. За 4 язовира са предписани незабавни действия по отстраняване констатираните неизправности на преливниците.

Незадоволително е състоянието на проводимостта на деретата след язовирните стени. Направени са предписания на собствениците и ползвателите да започнат незабавно почистване и сеч на дърветата и храстите в 500-метровия участък след стената.

В сравнение с предходни проверки, се забелязва тенденция към подобряване състоянието на язовирните стени – поддържане на короната, водния и въздушния откос, преливника и основния изпускател, за язовирите отдадени на концесия или под наем с дългосрочен договор – се заключава още в доклада на комисията, извършила проверка на потенциално опасните язовири, съгласно Заповед на Областния управител на област Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар