Новини, Общество|14.07.2016 10:35

Намаляват нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Областният съвет по условия на труд проведе заседание под председателството на заместник – областния управител Иглика Иванова – Събева, по време на което бяха обсъдени дейността на Дирекция „Инспекция по труда” през второто тримесечие на 2016г., заболеваемостта в областта, трудовите злополуки и професионални заболявания за изминалата година.

След извършения анализ на заболеваемостта отново прави впечатление изразената тенденция за трайно намаляване броя на населението, като продължава и неговото застаряване. Запазва се много ниската стойност на раждаемостта в областта, в сравнение със средната за страната за сметка на увеличаване стойностите на общата смъртност в областта, като най-висок дял при причините за смърт – 66,88 % заемат болестите на органите на кръвообращението (при 65,41 средно за страната), следвани от злокачествените новообразувания – 18,49 % (при 16,36 средно за страната ) и болести на храносмилателната система – 4,25 % (за страната –3,50 %).

По отношение на заболеваемостта – на първо място с относителен дял са болестите на органите на кръвообръщението, на второ –на дихателната система – и на трето – болести на пикочо-половата система, коментираха от Регионалната здравна инспекция.

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Що се отнася до извършените проверки от Дирекция „Инспекция по труда” с цел разширяване на инспекционната дейност, дирекцията се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. През второто тримесечие на 2016 г. за първи път са проверени 65 предприятия, което е 16% от проверените през периода предприятия. Констатирани общо 1795 нарушения, а през същия период на 2015г. при проверките са установени 1617 нарушения.

Наблюдава се тенденция за намаляване нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд от 1143 за 2015 г на 1108 за 2016 – та година. При проверките през отчетното тримесечие са обхванати 13271 работници. Поради високия риск, приоритет за Дирекция „Инспекция по труда“ е извършването на контрол на строителните обекти. През второто тримесечие на 2016г. са извършени 13 проверки на строителни обекти в област Габрово с констатирани общо 49 нарушения.

Характерни нарушения са липса на инструкции по безопасност и здраве на обектите, липса на писмени договоренности по реда на чл. 18 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд между всички участници в строителството, както и непълна документация на строителните скелета, където има изградени такива. Установени са нарушения, свързани с необезопасена територия на строителната площадка, както и липса на временна организация на движението, когато територията на площадката обхваща част от пътната инфраструктура.

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Приключили са и проверките за спазване на трудовото законодателство в обекти на търговските вериги, разпоредени за извършване със заповед на Изпълнителния директор на ИА“ГИТ“. Проверките обхващат 9 обекта на големите търговските вериги в нашата област. При проверките са установени 30 нарушения на трудовото законодателство, като 28 от тях са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Прави впечатление многократното увеличаване на поисканите и дадените разрешения за работа на непълнолетни лица – 81 са дадените разрешения за периода. За сравнение през същия период на 2015г. в Дирекция „Инспекция по труда” са постъпили и са обработени 30 бр. Искания.

По време на заседанието беше обсъдена информацията от НОИ – Габрово относно трудовите злополуки за 2015 г. Регистрирани като такива са 47 случая. Това показва намаляване на трудовите злополуки в сравнение с 2014 г, което се дължи предимно на завишен контрол по спазване на безопасни условия на труд, отчитат от НОИ.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар