Новини, Общество|14.05.2016 9:35

Преподавател от Университета е избран за Senior Member of the IEЕЕ

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Институтът на инженерите по електротехника и електроника /Institute of Electrical and Electronics Engineers/(IEEE) е най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологични нововъведения и върхови постижения в полза на човечеството.

Повече от 420 000 учени от 160 страни по света членуват в института, като 45% от тях са граждани на държави различни от САЩ. Институтът е световен лидер в разработването на стандарти в радиоелектрониката и електротехниката.

На 03 декември 2015 година проф. Даскалов, който е член на IEEE от 1995 година, получи покана от Michelle Effros, президент на IEEE Information Theory Society, да кандидатства за позицията Senior Member of the IEEE.

Процедурата изисква изготвянето на три рецензии от членове на Института, които трябва да са поне Senior Member, Life Senior Member, Fellow или Life Fellow of the IEEE. Двама от рецензентите на проф. Даскалов са от Канада (University of Victoria, University of British Columbia), а третият е от Норвегия (University of Bergen). Единият от тях е бивш президент на IEEE Information Theory Society.

Базирайки се на професионалната биография на проф. Даскалов, на неговия списък с публикации и списък с цитирания, те изпращат кратки рецензии със съответната препоръка.

На своето заседание на 23 април 2016 г. в Атланта, САЩ, комитетът по разглеждане на кандидатурите и номинациите за Senior Member of the IEEE избра проф. Румен Николов Даскалов за Senior Member of the IEEE.

Румен Даскалов

Проф. дмн Р. Даскалов завършва висшето си образование във факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1978 година. През 1994 г. защитава дисертация в областта на алгебричната и комбинаторна теория на кодирането на тема „Граници за двоични и троични линейни кодове“ (научен ръководител: проф. дмн Стефан Додунеков, академик и председател на БАН) и получава образователната и научна степен „доктор“. През 2006г. защитава дисертация за научната степен „доктор на математическите науки“ на тема „Оптимални линейни кодове над малки крайни полета“.

През учебната 1978/1979 година е учител по математика в ПМГ “Академик Ив. Гюзелев“-Габрово. От 1979 година е на работа в катедра „Математика“ към Технически университет -Габрово, като през 1997 г. става доцент, а през 2008 г. – професор.

Той е Senior Member of the IEEE, Member of American Mathematical Society, и член на Съюза на математиците в България /СМБ/. От 2001 г. е председател на СМБ – Габрово и отговаря за организирането на националното математическо състезание „Хитър Петър“. Състезанието се провежда от СМБ – Габрово всяка втора събота на октомври (виж. www.smb-gabrovo.com). Проф. Даскалов организира и международните и национални математически състезания: „Черноризец Храбър“, „Иван Салабашев“, European Kangaroo, Australian Math Competition.

Научните му интереси са в областта на алгебричната и комбинаторна теория на кодирането, оптималните линейни кодове, арки и блокиращи множества в крайни проективни геометрии, оптимизация и обучение по математика.

Проф. дмн Румен Даскалов е анонимен рецензент на: IEEE Transactions on Communications and IEEE Transactions on Information Theory; Information Sciences; Designs; Codes and Cryptography; ARS Combinatoria; Applied Mathematics Letters и Mathematical Reviews. От 2012 г. е член на борда на редакторите на международното научно списание Journal of Discrete Mathematics, Hindawi Publishing Corporation.

Член е на програмния комитет на международната научна конференция УНИТЕХ, ТУ-Габрово от 2008 г., и на девет International WSEAS Conferences (2004 – 2006).

През последните 20 години е член или ръководител на 11 университетски и\или национални научни проекта в областта на оптималните линейни кодове.

Автор е на над 100 научни статии и доклади и има над 160 цитирания.

Биографията му е включена в Marquis Who’s Who: Who’s Who in the World 2005 и Who’s Who in Science and Engineering.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар